Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Stanovisko Správnej rady OZ Slavoj Trebišov k umelej tráve

Futbalový klub Slavoj Trebišov má dve družstvá dospelých, desať mládežníckych družstiev, čo je cca 240 aktívnych športovcov. Pre týchto športovcov má Slavoj k dispozícií dve trávnaté ihriská (hlavné a pomocné), čo je pre toľkých športovcov málo. 

Všetky majstrovské zápasy sa musia odohrať na hlavnom ihrisku, pretože pomocné ihrisko je v zlom stave a nespĺňa kritéria udelenia pasportizácie ihriska na odohratie majstrovských zápasov. Prírodný trávnik takýto nápor neznesie, čo sa odráža na jeho kvalite. Na takomto ihrisku sa nedá vykonávať tréningový proces v požadovanej kvalite. Preto je výstavba ihriska s umelou trávou pre klub taká potrebná a do budúcna veľmi dôležitá.

Klub má udelenú licenciu Grassroots – útvar talentovanej mládeže II. kategórie, kde sa mládežnícke družstvá stretávajú s rovesníkmi z okolitých miest, z ktorých drvivá väčšina už disponuje umelým trávnikom. Badať, že hráči klubov, ktoré majú umelú trávu disponujú lepšou koordináciou, taktikou, ale hlavne technickými prednosťami v narábaní s loptou.

Ihrisko s umelou trávou by malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou z pohľadu budovania a vytvárania podmienok pre kvalitnejší tréningový proces, čo by malo prispieť k vytváraniu lepších podmienok nielen pre samotných hráčov, ale aj trénerov. Výsledkom bude posun futbalu v Trebišove na takú úroveň, akú si Trebišov pri svojej vyše storočnej futbalovej tradícii zaslúži. Slavoj Trebišov patril k popredným slovenským klubom a vychoval veľa hráčov, ktorí reprezentovali Mesto Trebišov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Financovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v Trebišove výrazne podporí SFZ. Listom zo dňa 11.5.2015 SFZ oficiálne oznámil Mestu Trebišov zaradenie do projektu budovania umelých ihrísk v rámci programu UEFA HatTrick IV. Následne 29.10.2015 SFZ Mestu Trebišov oznámil výsledky tendra SFZ a UEFA na dodávateľov umelého trávnika v 2 variantoch (A – umelý trávnik bez pružnej podložky, B – umelý trávnik s pružnou podložkou). Zároveň zaslal požiadavky na základné stavebné riešenie vrstiev pod umelý trávnik pre jednotlivé varianty. SFZ listom zo dňa 8.2.2016 vyzval Mesto Trebišov k zaslaniu záväzného stanoviska k zapojeniu sa do projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou. Navyše SFZ e-mailom zo dňa 7.4.2016 potvrdil zvýšenie finančnej podpory – dotácie z pôvodných 100 000,00 EUR na 120 000,00 EUR.

Rozpočet projektu:

Realizácia projektu pozostáva z 2 častí – prípravy podkladu a samotnej dodávky a osadenia umelého trávnika.

 1. Podklad:

Náklad na realizáciu podkladu podľa spracovaného rozpočtu predstavuje sumu 88 761,15 EUR bez DPH, resp. 106 513,38 EUR s DPH.

Cena nezahŕňa oplotenie, osvetlenie a striedačky. Podrobný rozpočet podkladovej časti tvorí Prílohu č.

2.Umelý trávnik bez pružnej podložky (Variant A, výška vlákna 45-60 mm)

Na dodávku a osadenie trávnika bol uskutočnený tender SFZ a UEFA na dodávateľa. Vysúťažená cena (nie verejným obstarávaním) pre Variant A predstavuje náklad 165 000,00 EUR bez DPH, resp. 198 000,00 EUR s DPH. V rámci projektu HatTrick IV SFZ poskytne na realizáciu tohto diela 120 000,00 EUR s DPH formou účelovej dotácie. Podmienkou poskytnutia dotácie je záväzok prijímateľa zabezpečiť spolufinancovanie vybudovania ihriska.

Dodanie umelého trávnika zahŕňa:

 • dohľad dodávateľa nad realizáciou spodnej stavby (podkladu)
 • príprava staveniska pred realizáciou, vyčistenie staveniska po skončení
 • dodávka trávnika (vrátane lepidla, zásypu pieskom a granulátom) a jeho inštalácia
 • športové vybavenie (bránky a rohové zástavky)
 • mechanizácia na údržbu ihriska
 • garancia 10 rokov

Celkový náklad projektu „Ihrisko s umelým povrchom Trebišov“:

 • realizácia podkladu 106 513,38 EUR s DPH
 • dodávka a uloženie umelého trávnika 198 000,00 EUR s DPH
 • Spolu 304 513,38 EUR s DPH

Rešpektujúc predpokladanú výšku finančných nákladov na realizáciu stavby navrhujeme financovanie rozdeliť nasledujúcim spôsobom:

 • SFZ 120 000,00 EUR s DPH
 • Mesto Trebišov 184 513,38 EUR s DPH

Časový harmonogram realizácie stavby:

 • do 30.6.2016 – vydanie právoplatného stavebného povolenia,
 • od 1.7.2016 do 30.08.2016 – verejné obstarávanie, podpis zmluvy s dodávateľom spodnej stavby,
 • od 1.9.2016 do 10.11.2016 – realizácia prác na spodnej stavbe,
 • od 11.11.2016 do 30.11.2016 – dodávka a uloženie umelého trávnika.

Dňa 25.5.2016 o 16,00 hod. sa uskutoční mimoriadne zasadnutie  mestského  zastupiteľstva, na ktorom bude schvaľovaná spoluúčasť mesta na financovaní ihriska s umelým povrchom.

 

Pridať komentár