Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Oznam pre členov OZ Slavoj Trebišov

Spravna rada OZ Slavoj Trebisov oznamuje vsetkym svojim clenom, ze dna 28. 10. 2015 na zasadnuti Spravnej rady sa jej clenovia vzdali clenstva v Spravnej rade s ucinnostou od zasadnutia mimoriadneho Valneho zhromazdenia, ktore bude zvolane do 30 dni, teda do 27.11.2015 (predpokladany termin 24. resp. 25.11.2015).

V tejto suvislosti ziadame clenov OZ Slavoj Trebisov o vyrovnanie clenskych prispevkov za rok 2015 (25,- € rocne) v zmysle zaverov VZ OZ Slavoj Trebisov konaneho dna 29.6.2015   (Zapisnica tvorí prilohu tohto oznamu). Prispevky je mozne uhradit v hotovosti do pokladne OZ v sidle zdruzenia, vkladom, resp. prevodom na ucet OZ c. 2099538255/0200 vedeny vo VUB a.s., pobocka Trebisov.

V prilohe predkladame Stanovy OZ Slavoj Trebisov. V sulade zo zavermi VZ OZ Slavoj Trebisov a ulozenou povinnostou pripravit na riadne Valne zhromazdenie, zvolane najneskor do 29.6.2016, zmenu Stanov, ziadame clenov OZ o predkladanie navrhov na zmenu (staci v jednoduchej forme navrhu zmeny ci doplnenia), ktore po zhodnoteni a zosumarizovani budu spracovane a zaslane na pripomienkovanie pred ich predlozenim na schvalenie riadnemu Valnemu zhromazdeniu OZ Slavoj Trebisov. Navrhy prosim zasielajte na e-mail: slavojtrebisov@mail.t-com.sk, alebo priamo do kancelarie OZ.

 

S pozdravom

Spravna rada OZ Slavoj Trebisov

 

Príloha na stiahnutie:

Oznam v povodnom zneni

Stanovy OZ

Zapisnica z posledneho zasadnutia VH (29.6.2016)

Pridať komentár